Nejprodávanější produkty

Novinky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU HZ KONTEJNERY S.R.O.

účinné ode dne 01.03.2018 pro internetový obchod letiste-viden.cz

 

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost HZ KONTEJNERY s.r.o., IČO: 03975177, sp.zn.: C 240707 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, provozovna: Průmyslová 154, areál Trado, 674 01 Třebíč, telefon: +420 608 830 863, elektronická adresa: info@letiste-viden.cz.

 

Kupujícím se rozumí druhá strana uvedená v objednávce. Vystupuje-li kupující mimo rámec své podnikatelské činnosti, vztahují se na něj také ustanovení těchto podmínek, ve kterých je kupující označen jako spotřebitel.

 

Čl. 1 | Obecná ustanovení

1.1. Tyto podmínky upravují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „o.z.“), práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále také jen „kupní smlouva“), který je umístěn na url adrese www. letiste-viden.cz (dále také jen „webová stránka“).

1.2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a doplňovat. Pro uzavřenou kupní smlouvu jsou účinné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu.

1.3. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Čl. 2 |Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jíž předmětem by bylo zboží prezentované na webové stránce, § 1732 odst. 2 o.z. se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

2.2. Webová stránka obsahuje informace o zboží s uvedením ceny; obrázky u zboží na webové stránce jsou ilustrační povahy.

2.3. Cena zboží je uvedena s daní z přidané hodnoty a souvisejících poplatků.

2.4. Webové stránky obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky. Pokud kupující požaduje zboží dodat mimo území České republiky, prodávající mu zašle před akceptací objednávky podle čl. 2.7 těchto podmínek cenovou nabídku dopravného a balného.

2.5. Zboží, které je prezentované na webové stránce, objedná kupující vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách, který obsahuje:

a)       identifikační údaje kupujícího včetně elektronické adresy;

b)      objednávané zboží a počet kusů;

c)       způsobu úhrady kupní ceny zboží;

d)      výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží;

e)       výběr způsobu doručení zboží.

(dále také jen „objednávka“).

2.6. Před odesláním objednávky je kupujícím povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil; vložené údaje je možné před odesláním změnit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení správnosti objednávky.

2.7. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje akceptace objednávky prodávajícím. Smlouva je uzavřena, když kupujícímu dojde potvrzení objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.8. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny.

 

Čl. 3 |Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu:

a)       v hotovosti v provozovně prodávajícího;

b)      v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce;

c)       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

d)      platební kartou (služba go-pay).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v objednávce.

3.3. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží (kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby).

3.4. Prodávající vystaví ohledně zboží, které bylo kupujícímu dodáno, daňový doklad. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 14 dní ode dne uhrazení kupní ceny zboží.

3.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

Čl. 4 |Přeprava a dodání zboží

4.1. Dodání zboží je možné:

a)       v provozovně prodávajícího (osobní odběr);

b)      s dodáním zboží na místo určené kupujícím; prodávající dodává zboží ke kupujícímu pouze na území České republiky.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a též případné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

Čl. 5 |Práva z vadného plnění

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době převzetí:

a)       má vlastnosti, které si s kupujícím ujednal, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;

b)      se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)       bylo-li objednáno podle vzorku, pak je zboží v odpovídající jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;

d)      je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Ustanovení uvedená v čl. 5.1 těchto podmínek se nepoužijí:

a)       u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)      na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c)       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

d)      vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o.z.

5.4. Postup při vyřízení reklamace:

a)       práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo na elektronické adrese prodávajícího. Vzorový reklamační formulář je na webové stránce;

b)      zboží kupující odešle na adresu prodávajícího společně s reklamací; za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží;

c)       o vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí písemně nebo na elektronickou adresu kupujícího.

 

Čl. 6 | Odstoupení od smlouvy

6.1. Spotřebitel, má podle § 1829 odst. 1 o.z. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního druhu nebo části zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je umístěn na webové stránce. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy s tím, že není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu obdrží zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklou na vráceném zboží proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.2. Spotřebitel není oprávněn podle § 1837 o.z., mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3. Nárok na úhradu škody vzniklou na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Čl. 7 |Ostatní ustanovení a poučení

7.1.Kupující souhlasí s doručováním na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce.

7.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí kupující i prodávající sám.

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.

7.4. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na každou objednávku kupujícího je možné uplatnit jedinou slevu.

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.

7.6. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy na tento orgán dozoru. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím, je-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.7. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad zpracováním osobních údajů.

 

Čl. 8 |Závěrečná ustanovení

8.1. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami a uzavřenou smlouvou kupní mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Pokud právní vztah vzniklý z uzavřené kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3. Pokud právní vztah vzniklý z kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).

8.4. Uzavřená kupní smlouva včetně těchto podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.